Thông tin trả lời ý kiến đóng góp người dân


Ý kiến: trích lục bản sao khai sinh

Trích lục bản sao khai sinh tại Sở Tư pháp: - khi nộp và nhận hồ sơ trích lục bản sao khai sinh có cần văn bản ủy quyền khi đã có giấy tờ chứng minh mối quan hệ trong gia đình (con,vợ,chồng...).

Xem trả lời